Lp klient,

Anname käesolevaga teada, et Harju Maakohtu 05.10.2016.a. kohtumäärusega kuulutati välja AS Minicredit (pankrotis) pankrot.

Isikutel, kellel on kohustusi AS Minicredit ees palume tasuda võlgnetavad summad AS Minicredit (pankrotis) alljärgnevatel rekvisiitidel:

Saaja: AS MiniCredit pankrotis
Konto: EE972200221043770040 Swedbank
Selgitus: Laenuvõtja nimi ja isikukood
Viitenumber: Teile antud unikaalne viitenumber

Tasumisel kindlasti märkida saajaks „AS MiniCredit pankrotis“ ja lisada kindlasti Teile väljastatud viitenumber. Kui Te ei lisa sõna pankrotis, siis ei tule makse läbi.

Anname teada, et AS Minicredit (pankrotis) ei ole volitanud kolmandaid isikuid, sealhulgas inkassona esinevaid äriühinguid OÜ Directcom ja OÜ Postilennuk, tegelema AS Minicredit (pankrotis) võlgade sissenõudmisega ega raha vastuvõtmisega.

Küsimuste korral palun võtke ühendust minicredit@cavere.ee või telefonil 6191888 ja 6844412.


Lugupidamisega,


AS MiniCredit (pankrotis)
pankrotihaldur Martin Krupp
Уважаемый клиент,

Настоящим сообщаем, что постановлением Харьюского уездного суда от 05.10.2016 г. акционерное общество MiniCredit (AS Minicredit) был объявлен банкротом.

Лиц, имеющих долговые обязательства перед AS MiniCredit, просим погасить задолжности акционерному обществу MiniCredit по указанным ниже реквизитам:

Получатель: AS MiniCredit pankrotis
Расчетный счет: EE972200221043770040 Swedbank
Пояснение: имя заемщика и персональный идентификационный номер личности
Номер ссылки: выданный вам уникальный номер ссылки

При оплате обязательно указать получателем „AS MiniCredit pankrotis“ и обязательно добавить выданный вам уникальный номер ссылки. Если вы не добавите слово „pankrotis“, то платеж не пройдет.

Cообщаем, что AS Minicredit (pankrotis) не уполномочивал третьих лиц, в том числе торговые компании OÜ Directcom и OÜ Postilennuk, заниматься взысканием долгов или принимать деньги от имени AS Minicredit.

С вопросами просим обращаться по адресу электронной почты minicredit@cavere.ee или по телефону 6191888 и 6844412.


С уважением,


Мартин Крупп
Банкротный управляющий AS MiniCredit